Hudobno-dramatické oddelenie

Mgr. art. Daniel Straka

vedúci oddelenia

daniel.straka@skpo.sk

herectvo, moderovanie, javisková reč

Mgr. art. Michal Novodomský

herectvo, javisková reč, umelecký prednes

Mgr. art. Samuel Gáfrik

herectvo, javiskový pohyb

Mgr. art. Lucia Hrašková

herectvo, bábkarská tvorba, základy herectva

Mgr. art. Veronika Husovská

 herectvo

PaedDr. Mária Kuderjava PhD.

umelecký prednes, javisková reč, pedagogický seminár HDU, metodika a didaktika HDU

PhDr. Romana Radvanská

práca pred kamerou a mikrofónom

Mgr. art. Terézia Mindošová

pedagogika HDU, umelecká prax interná a verejná, interpretačný seminár, dejiny a literatúra HDU, rozbor drámy