Hudobno-dramatické oddelenie

Mgr. art. Terézia Mindošová

vedúca oddelenia

pedagogika HDU, umelecká prax interná a verejná, interpretačný seminár, dejiny a literatúra HDU, rozbor drámy

PaedDr. Mária Kuderjava PhD.

umelecký prednes, javisková reč, pedagogický seminár HDU, metodika a didaktika HDU

Mgr. art. Michal Novodomský

herectvo, javisková reč, umelecký prednes

Mgr. art. Samuel Gáfrik

herectvo, javiskový pohyb

Mgr. art. Lucia Hrašková

herectvo, bábkarská tvorba 

Mgr. art. Juraj Benčík

herectvo, pantomíma, cirkusové umenia

Mgr. art. Daniel Straka

herectvo, javisková reč


Mgr. Martina Pavuková

Moderovanie