PaedDr. Mária Kuderjavá, PhD. 

Mária Kuderjavá  študovala na Pedagogickej fakulte v Prešove UPJŠ v Košiciach odbor slovenský jazyk a literatúra a ukrajinský jazyk a literatúra. Doktorandské štúdium absolvovala na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity. Venuje sa hlavne pedagogickej činnosti. Predmetom jej záujmu je práca so slovom - umelecký prednes, moderovanie, ako aj prieniky divadelného umenia do výchovy a vzdelávania detí a mládeže. Vo svojich odborných publikáciách sa sústreďuje na rozvoj literárnej kompetencie svojich žiakov prostredníctvom metód tvorivej dramatiky. Je členkou Asociácie divadelných kritikov Slovenska, odborných porôt pre umelecký prednes, lektorkou tvorivých dielní.

Umelecký prednes je spolu s javiskovou rečou významným komplementom hereckej tvorby. Prostredníctvom umeleckého prednesu si naši študenti rozširujú mnohé kompetencie – kultivácia reči cez zvukovú realizáciu literárneho textu, rozvoj imaginácie, odovzdávanie myšlienok, obrazov a pocitov, ktoré sú zakódované v texte, ale stávajú sa aj súčasťou vnútorného sveta recitátora. Nezanedbateľným faktom je aj poznávanie literatúry, autorských štýlov, literárnych žánrov ap. Pri práci na umeleckom prednese si naši študenti vytvárajú vzťah k estetickým a filozofickým atribútom života. Svoj talent a nadanie úspešne prezentujú aj na rozličných recitátorských súťažiach.