Rada školy

Predseda: 

JUDr. Andrea Pállová 

Volený pedagogický zamestnanec: 

PaedDr. Mária Kuderjavá, PhD.

PaedDr. Viliam Stanek, PhD.

Volený nepedagogický zamestnanec:

Ing. Zuzana Sroková

Delegovaný zástupca zriaďovateľa:

Mgr. Zuzana Ličková

PhDr. Roman Ličko, PhD.

Mgr. Peter Páll

JUDr. Andrea Pállová 

Volený zástupca rodičov:

Eva Burgrová

Peter Ondria

Viera Petrušová

Volený zástupca žiakov:

Pavol Jozafát Székely