Všeobecno-vzdelávacie predmety

Mgr. Adriana Sabolová, PhD.

zástupkyňa riaditeľa

francúzsky jazyk, odborný francúzsky jazyk, informatika

Mgr. Annamária Vlkovičová

vedúca predmetovej komisie

slovenský jazyk a literatúra, dejepis, náboženská výchova, etická výchova, estetický seminár, estetika dramatického umenia, estetika umenia, dejiny divadla, diplomový seminár, telesná a športová výchova

PhDr. Beáta Daňková

výchovná poradkyňa 

Pedagogika, Pedagogika tanca,  Psychológia, Dejiny divadla

Mgr. Zuzana Fogarášová

taliansky jazyk

Mgr. Maroš Buday, PhD.

anglický jazyk

Mgr. Eva Eddy, PhD.

anglický jazyk