Sláčikové oddelenie

Mgr. art. Igor Orgován

vedúci sláčikového oddelenia

igor.orgovan@skpo.sk

hlavný odbor štúdia hra na husliach, hra na viole

pedagogika hlavného odboru štúdia, hra notového zápisu bez prípravy, komorná hra, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, rozbor umeleckých diel hlavného odboru štúdia, interpretačný seminár, hra v súbore, umelecká prax interná a verejná

Mgr. art. Miroslav Starják

hlavný odbor štúdia hra na husliach, pedagogika hlavného odboru štúdia, metodika hlavného odboru štúdia, didaktika hlavného odboru štúdia, fyziológia a hygiena hracieho aparátu, pedagogický seminár hlavného odboru štúdia

Mgr.art. mgr Štefan Galík

hlavný odbor štúdia hra na husliach, pedagogika hlavného odboru štúdia

Branislav Valanský, DiS. art.

hlavný odbor štúdia hra na kontrabas,  pedagogika hlavného odboru štúdia,  hra notového zápisu bez prípravy,  fyziológia a hygiena hracieho aparátu, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, rozbor umeleckých diel hlavného odboru štúdia