Kritériá pre prijatie na štúdium v odbore

spev

KÓD ODBORU: 8228 Q spev

(populárny spev - pozri sekciu populárna a jazzová hudba/populárny spev)

TEORETICKÁ ČASŤ:

Pozostáva z dvoch častí: prvá časť je test z hudobnej teórie, dejín hudby a druhá časť je zo sluchovej analýzy. Obidva testy sú v písomnej forme.

Hudobná teória a dejiny hudby (rozsah učiva na ZUŠ):

 1. ovládať notopis v husľovom a basovom kľúči-čítanie a zápis nôt v rôznych oktávach
 2. ovládanie durových a molových stupníc, súbežné tóniny, harmonická a melodická mol
 3. základné a odvodené intervaly-tvorba durových, molových kvintakordov a ich obratov, dominantný septakord a obraty
 4. prednesové označenia, tempo, dynamika
 5. orientácia v najzákladnejších hudobných štýloch (barok, klasicizmus, romantizmus, impresionizmus, 20.storočie)
 6. základná znalosť nástrojov orchestra

Sluchová analýza (intonácia a rytmus):

 1. rozlišovacie hudobné schopnosti (rozlišovanie stupníc dur amol, pôvodnej, harmonickej a melodickej, rozlišovanie harmonických intervalov)
 2. rozlišovanie durových a molových akordov
 3. rozlišovanie základných rytmických útvarov
 4. hudobná pamäť (porovnávanie počutých melodických a rytmických úryvkov)
 5. hudobné myslenie (uvádzanie tónov do vzťahov-napr. zistenie, kedy sa vráti niektorý tón, koľkokrát sa vyskytuje najvyšší alebo najnižší tón v melódii a pod.)

PRAKTICKÁ ČASŤ:

 • 1 slovenská ľudová pieseň v úprave skladateľa pre klavír a spev (M. Schneider-Trnavský, V. F. Bystrý, M. Moyzes, D. Kardoš,...)
 • 1 umelá pieseň z obdobia romantizmu(R. Schubert, R. Schumann, F. Mendelsohn-Bartholdy,...)
 • 2 skladby podľa vlastného výberu

Pozn: Praktické skúšky je možné vykonať s klavírnym sprievodom, prípadne s podkladom na CD. Je potrebné priniesť si so sebou notový materiál pripravených piesní.

Podmienkou účasti na talentových skúškach je písomné stanovisko lekára o zdravotnej psychickej a fyzickej spôsobilosti, foniatrické a logopedické vyjadrenie o vhodnosti adepta ku štúdiu spevu (ukončenie mutácie, hlasové, rečové poruchy).