František Biroš

     František Biroš(1965) - Absolvent Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra hudobného umenia - v študijnom programe: učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v kombinácii predmetov hudobné umenie so zmeraním na spev. (titul Mgr.)

Aktívnemu spevu sa venoval od svojich 11-tich rokov, kedy začal spievať v detskom speváckom súbore Prešovčatá. Koncerty, festivaly, televízia, nahrávacie štúdiá, to všetko malo vplyv na získavanie speváckych skúseností a jeho aktívny kontakt s hudbou. Do 16-tich rokov v súbore pôsobil ako detský sólista. Počas rokov 1982 - 1983 absolvoval ročné diaľkové štúdium interpretov populárnej hudby v Bratislave, pod vedením hlasového pedagóga Františka Tugendlieba. Tanečný orchester československého rozhlasu (TOČR) pod vedením Miroslava Broža, neskôr Vlado Valovič a jeho orchester VV system, Karol Duchoň, Braňo Hronec, Gustáv Brom, Vieroslav Matušík… to všetko boli osobnosti s ktorými v tomto období spolupracoval.

Bol zakladateľom prešovskej hudobnej skupiny Faktor v ktorej komponoval piesne, sólovo spieval a hral na klávesové nástroje. Okrem komerčných produkcií sa skupina zúčastňovala na hudobných festivaloch a nahrávaniach v slovenských rozhlasových a televíznych štúdiách v Košiciach a Bratislave. Sezónu 1987 - 1988 pôsobil v spevohre divadla Jonáša Záborského v Prešove. Od roku 1987 - 2000 aktívne účinkoval a umelecky viedol spevácky zbor pri chráme sv. Mikuláša v Prešove, pre ktorý komponoval a nahrával gospelovú hudbu. Rovnako od tohto obdobia až po súčasnosť spieva sakrálnu chrámovú hudbu v latinskom zbore sv. Mikuláša v Prešovskej Konkatedrále ako sólista a v Zbore sv. Cecílie pri Katedrále sv. Alžbety v Košiciach.

V období rokov 1993 – 2002 pracoval vo Hvezdárni a planetáriu Prešov, ako odborný zamestnanec výroby hudobných a audio-vizuálnych programov. V rokoch 2002 - 2005 sólista synkopického orchestra Melody Košice pod vedením Petra Slávika.

Počas rokov 2006 - 2009 spieval v košickej acapella FUGA, ktorá mala vo svojom repertoári vokálne úpravy piesní rôznych hudobných skupín a sólistov. Tri desaťročia je aktívnym sólistom tanečného orchestra TOP Big band Prešov, ktorý má za sebou hudobné produkcie doma i v zahraničí (Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Ukrajina, Česko...).

Od roku 2009 – 2016 sa venoval pedagogickej činnosti v súkromnej základnej umeleckej škole DAMA v Prešove a od roku 2013 je hlasovým pedagógom v Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Prešove.