Jana Višňovská

Jana Višňovská

Na Konzervatóriu v Košiciach študovala hru na klavíri v triede Mgr. art. Petra Kaščáka. Pokračovala na Akadémii umení v Banskej Bystrici u prof. Zuzany Niederdorfer ArtD. Počas vysokej školy vďaka programu Erazmus, študovala dva semestre na Akademii muzycznej im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczov v Lodži hru na klavíri u profesorky Márii Koreckej – Soszkowskej.

Ako študentka absolvovala Majstrovské klavírne kurzy u osobností ako: Kurt Seibert (Brémy), Alexej Lubimov (Moskva), Otto Niederdorfer (Graz), Stephan Moller – Spaemann (Viedeň)...

Ako vedúca klavírneho oddelenia SKDK v Prešove organizovala Majstrovské klavírne kurzy prof. Zuzany Niederdorfer (v r. 2017 na pôde SKDK v Prešove), doc. Evy Varhaníkovej (v r. 2011 na pôde ZUŠ M. Moyzesa v Prešove)

Ako sólistka si počas štúdia zahrala so Symfonickým orchestrom Konzervatória a členmi Štátnej filharmónie v Košiciach, s akordeónovým orchestrom ZUŠ v Lipanoch. Pôsobila ako členka sláčikového orchestra ARCO ZUŠ Lipany a sláčikového orchestra ZUŠ Mikuláša Moyzesa v Prešove.

Spolupracovala so speváckou zložkou PUĽS v Prešove, so slovenským rozhlasom v Banskej Bystrici a ukrajinským rozhlasom v Prešove.

V súčasnosti pôsobí na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Prešove a ZUŠ v Lipanoch. So svojimi žiakmi pripravila niekoľko verejných koncertov a recitálov. Žiaci úspešne reprezentujú školu na rôznych súťažiach doma aj v zahraničí. Medzinárodná súťaž "Súhvezdie 2017" – dve zlaté pásma, Medzinárodná interpretačná súťaž stredných umeleckých škôl a Konzervatórií v Užhorode – 2. miesto, Klavírna súťaž v Maďarsku, Vásárosnamény – 1. miesto a špeciálna cena za prevedenie skladby, Súťažná prehliadka v Stropkove – dve zlaté pásma, Prehliadka "Modrý svet očami detí" v Bardejove – zlaté pásmo.

Bola členkou rôznych hodnotiacich porôt na súťažiach a súťažných prehliadkach. V roku 2020 úspešne vykonala 1. atestačnú skúšku a obhájila atestačné portfólio. Za úspechy dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní jej mesto Lipany udelilo Ďakovný list. Okrem pedagogickej činnosti sa venuje aj korepetíciam. Nadobudnuté vedomosti a skúsenosti aplikuje aj ako zbormajsterka chrámového miešaného zboru Byzantion v Lipanoch.