Články HDU

V utorok sa konala premiéra študentov 5. ročníka HDU, ktorý predstavili tému hľadania identity v manželskom páre a transformáciu pohlavia i vzťahu.

Naši žiaci 4. ročníka hudobno-dramatického odboru si pre Vás vytvorili večer plný poézie a hudby pod vedením pani učiteľky Márie Kuderjavej.

Festival Scénická žatva je najstarším festivalom v Európe pre neprofeisonálne divadlo. Tohto ročníka, sa v rámci prednesu pod vedením PaedDr. Márie Kuderjavej, PhD., zúčastnil náš študent 5. ročníka hudobno-dramatického odboru Daniel Koháni.