Spev

Na konzervatóriu v Prešove učíme spev operný, muzikálový, populárny.

Môžeš si vybrať medzi štúdiom OPERNÉHO alebo POPULÁRNEHO spevu.

  • Naši pedagógovia ťa naučia správnu dychovú a hlasovú techniku na základe technických cvičení. Študijným materiálom ti budú ľudové a operné piesne, koncertné alebo oratoriálne árie rôznych štýlových období, šansón, jazzové štandardy, či muzikálové a populárne piesne. Šesťročné štúdium končí absolventským výkonom, po ktorom dostaneš titul DiS. art. (diplomovaný umelec), ktorý ťa oprávňuje vyučovať na základných umeleckých školách.
  • Počas štúdia získaš schopnosť na vyššej odbornej úrovni podať profesionálny umelecký výkon, schopnosť aplikovať získané vedomosti a schopnosti v profesionálnej praxi či už ako sólista alebo ako člen umeleckých telies. Po skončení štúdia budeš pripravený na vysokoškolské štúdium a na rozširovanie svojho odborného umeleckého a umelecko-pedagogického vzdelávania.

PEDAGÓGOVIA V ODBORE

Mgr. František Biroš

vedúci oddelenia

populárny spev, muzikálový spev, 

spev odboru HDU

Mgr. art. Elena Kušnierová

muzikálový spev, populárny spev, spev odboru HDU, fyziológia a hygiena hlasového aparátu

Mgr. Anna Maruškaničová

spev - operný, spev odbor HDU

Mgr. Anna Turáková

spev odboru HDU

Mgr. art. Veronika Šoltýsová Rabadová

spev odboru HDU

Mgr. Lucia Sobolčíková

spev odboru HDU, populárny spev

Mgr. Júlia Onofrejová, DiS.art.

spev odboru HDU

NAJNOVŠIE VIDEÁ