Vznik a koncepcia

Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša PREŠOV 

  • bolo založené v školskom roku 2007/2008 ako elokované pracovisko SKDK Topoľčany a v školskom roku 2015/2016 sa stalo samostatnou školou. Ako jediné konzervatórium v Prešovskom kraji vzdeláva a vychováva profesionálnych hudobných, hereckých, tanečných umelcov a pedagógov základných umeleckých škôl. 
  • Štúdium trvá šesť rokov. Po štyroch rokoch sa končí maturitou, v piatom a šiestom ročníku študenti pokračujú pedagogickým minimom - absolutóriom - a po jeho úspešnom absolvovaní získajú titul DiS.art., ktorý je uznávaný na celom svete. Absolventi sú kvalifikovaní učiť na základných umeleckých školách, môžu pôsobiť ako profesionálni umelci v divadlách, orchestroch, v tanečných a rôznych iných profesionálnych umeleckých súboroch. Škola poskytuje výborné kvalifikačné predpoklady aj pre tých absolventov, ktorí majú záujem pokračovať v štúdiu na vysokých školách umeleckého a pedagogického zamerania. 
  • Počas svojej existencie škola vychovala mnoho úspešných absolventov, z ktorých niektorí pokračujú v štúdiu na VŠMU Bratislava, AU Banská Bystrica, DAMU Praha a JAMU Brno. 

Prečo prísť študovať práve k nám? 

  • Naše konzervatórium si zakladá na výbere tých najlepších pedagógov v jednotlivých odboroch a kladie dôraz na implementáciu moderného umenia do vyučovacieho procesu. Pri výchove a vzdelávaní mladých umelcov sa zameriavame na praktické vyučovanie, keď v projektoch, v ktorých spájame herecké, tanečné a hudobné umenie, majú študenti možnosť oboznámiť sa s prácou v profesionálnom divadle so všetkým, čo k tomu patrí. K úspešným projektom, ktoré vyvolali pozitívne ohlasy verejnosti, patrí muzikál D. Goggina: Mníšky, pôvodný hudobno-tanečný program Búrka a pôvodný muzikál V. Staneka: Čo keby. 
  • Súčasťou školy je multifunkčná divadelná a koncertná sála - ArtScéna SKDK, kde organizujeme pravidelné umelecké podujatia pre verejnosť (koncerty, tanečné a divadelné predstavenia, workshopy). K priestorovému vybaveniu školy partia dve divadelné sály, tri tanečné sály, multimediálna trieda, štúdiová miestnosť pre školský orchester a triedy pre individuálne a skupinové vyučovanie.