Definície školských podujatí

Riaditeľský seminár

Čo je riaditeľský seminár?

Časový priestor vyhradený na komunikáciu medzi vedením, učiteľmi a žiakmi. Počas riaditeľského seminára bývajú organizované interné koncerty, workshopy, stretnutia so zriaďovateľmi, besedy, porady učiteľov alebo iné akcie.

Interný koncert

Čo je Interný koncert ?

Školské podujatie, ktoré sa koná zvyčajne v utorok v čase Riaditeľského seminára. Učitelia hlavného odboru priebežne zapisujú svojich žiakov do Knihy interných koncertov"

Meno žiaka:

Autor skladby: Názov skladby minutáž

Autor textu a podobne.

Pokiaľ minutáž jednotlivých skladieb dosiahne zhruba 50 minút môže sa ohlásiť interný koncert. Na škole má na starosti organizáciu interných koncertov Mgr. Art Oleksandr Trush

Cieľom interných koncertov je snaha vytvoriť priestor pre žiakov na vystupovanie a prezentáciu svojich schopností. Výkony sa hodnotia individuálne po koncerte, alebo v rámci seminárov.

Kto vystupuje?

Vystupujú žiaci všetkých odborov a ročníkov. Každý žiak SKDK by mal na internom koncerte vystúpiť minimálne 1 krát za pol roka.

Žiak, ktorý vystupuje by mal mať primeranú obuv a oblečenie na koncert.

Kto je divák ?

Diváci sú učitelia a žiaci školy všetkých odborov a ročníkov. Pre žiakov je interný koncert povinný.

Ako sa dostanem na interný koncert?

Ak má žiak zvládnutú skladbu, jeho učiteľ hlavného odboru ho zapíše do knihy interných koncertov.

Kto moderuje interný koncert?

Zvyčajne moderujú koncert žiaci odboru Hudobno-dramatického umenia. Rozpis žiakov určuje učiteľ moderovania. Žiak by mal mať na prípravu na moderovanie jeden deň.

Petit defilé

Čo je petit defilé?

Tanečné predstavenie zamerané na techniky klasického, moderného a ľudového tanca. Koná sa buď v rámci Riaditeľského seminára alebo utorkových večerov v Artscéne o 18.00 hod.

Seminár (workshop)

Čo je seminár?

Seminár je školské podujatie, ktoré si organizuje vedúci oddelenia alebo členovia oddelení. Cieľom seminárov je odborná diskusia učiteľov a žiakov. Seminár vedie vedúci oddelenia alebo učiteľ oddelenia. Seminár môže viesť aj osobnosť z umeleckého prostredia zo Slovenska alebo zo zahraničia.

Kto vystupuje?

Vystupujú žiaci jednotlivých oddelení.

Kto je divák?

Učitelia oddelenia a žiaci oddelenia.


Verejný koncert

Čo je verejný koncert?

Školské podujatie, ktoré sa koná zvyčajne v utorok o 18.00 v Artscéne alebo mimo školy. Cieľom verejných koncertov je prezentácia najlepších výkonov našich žiakov pred širšou verejnosťou.

Kto vystupuje?

Vystupujú žiaci všetkých odborov a ročníkov, zvyčajne sú to najlepšie výkony z interných koncertov, alebo školské projekty.

Kto je divák ?

Verejný koncert organizujeme pre širšiu verejnosť, priateľov, rodičov a rodinných príslušníkov. Diváci sú taktiež učitelia a žiaci školy všetkých odborov a ročníkov. Pre žiakov je verejný koncert povinný.

Kto moderuje interný koncert?

Zvyčajne moderujú koncert žiaci odboru Hudobno-dramatického umenia. Rozpis žiakov určuje učiteľ moderovania.