Kritériá pre prijatie na štúdium v odbore

tanec

KÓD ODBORU: 8227 Q tanec

TEORETICKÁ ČASŤ:

Súčasťou prijímacej skúšky je aj overenie základných vedomostí z hudobnej teórie, dejín hudby a sluchovej analýzy, ktoré majú doplňujúci charakter:

 • základné rytmické hodnoty, dynamické znamienka, tempové označenia
 • orientácia v najzákladnejších hudobných štýloch (barok, klasicizmus, romantizmus, impresionizmus, 20.storočie)
 • rozlišovacie hudobné schopnosti (počet, výška, dĺžka tónov)
 • rozlišovanie durových a molových akordov
 • rozlišovanie základných rytmických útvarov
 • hudobná pamäť (porovnávanie počutých melodických a rytmických úryvkov)

PRAKTICKÁ ČASŤ:

Upozorňujeme, že skúšku je možné vykonať len v priliehavom cvičebnom úbore, mäkkých cvičkách s nezakrytými nohami a s vlasmi upravenými do uzla.

a) posudzujú sa fyzické predpoklady pre tanec ako estetický vzhľad, osobitosť uchádzača, vzhľad horných a dolných končatín, otvorenosť dolných končatín a ich rozsah v bedrových kĺboch, stavba chodidla, priehlavok, dispozícia skoku, fyziologická stavba, pružnosť a ohybnosť chrbtice, celková elasticita, proporcionalita a váha tela

b) hodnotia sa základné pohybové schopnosti v tanečných technikách, pohybovej koordinácie, tanečnosti, muzikálnosti, rytmu, pohybovej pamäti, schopnosti vnímať hudbu a rytmus v tanečných variáciách

 • vytočenosť a uvoľnenosť bedrových kĺbov (sed roznožmo a predklon trupu , sed skrížený s kolenami na zemi).
 • degagé - rozsah pohybu dolných končatín (zdvih jednej končatiny ťahom aj švihom v ľahu na chrbte, na bruchu, na boku).
 • pružnosť priehlavku (výpon na vysokú pološpičku, poloha piqué de coté).
 • skok, výskoky znožmo na mieste 8 - 16 krát, poskoky po diagonále.
 • celková pružnosť, obratnosť (hrudný a bedrový záklon v ľahu na chrbte, most, kotúľ vpred a vzad, hviezda).
 • interpretácia vlastnej choreografickej pohybovej kreácie na hudbu podľa vlastného výberu (CD, MG, korepetítor).

c) ústny pohovor s uchádzačom

Podmienkou účasti na talentových skúškach je písomné stanovisko od všeobecného lekára o dobrom zdravotnom stave, podrobná správa od ortopéda s popisom stavu chrbtice, bedrových kĺbov a chodidiel z hľadiska jeho možnej profesie výkonného tanečníka.