Kritériá pre prijatie na štúdium v odbore

populárna a jazzová hudba / populárny spev

KÓD ODBORU - ZAMERANIE:

8229 Q 06 hra na gitare - špecializácia elektrická gitara             8229 Q 05 hra na bicích nástrojoch

8229 Q 06 hra na kontrabase - špecializácia basová gitara        8229 Q 05 hra na saxofóne

8228 Q  spev - špecializácia populárny spev                    8229 Q 03 hra na klavíri

                                                           

TEORETICKÁ ČASŤ:

Pozostáva z dvoch častí: prvá časť je test z hudobnej teórie, dejín hudby a druhá časť je zo sluchovej analýzy. Obidva testy sú v písomnej forme.

Hudobná teória a dejiny hudby (rozsah učiva na ZUŠ):

 1. ovládať notopis v husľovom a basovom kľúči-čítanie a zápis nôt v rôznych oktávach
 2. ovládanie durových a molových stupníc, súbežné tóniny, harmonická a melodická mol
 3. základné a odvodené intervaly-tvorba durových, molových kvintakordov a ich obratov, dominantný septakord a obraty
 4. prednesové označenia, tempo, dynamika
 5. orientácia v najzákladnejších hudobných štýloch (barok, klasicizmus, romantizmus, impresionizmus, 20.storočie)
 6. základná znalosť nástrojov orchestra

Sluchová analýza (intonácia a rytmus):

 1. rozlišovacie hudobné schopnosti (rozlišovanie stupníc dur amol, pôvodnej, harmonickej a melodickej, rozlišovanie harmonických intervalov)
 2. rozlišovanie durových a molových akordov
 3. rozlišovanie základných rytmických útvarov
 4. hudobná pamäť (porovnávanie počutých melodických a rytmických úryvkov)
 5. hudobné myslenie (uvádzanie tónov do vzťahov-napr. zistenie, kedy sa vráti niektorý tón, koľkokrát sa vyskytuje najvyšší alebo najnižší tón v melódii a pod.)

PRAKTICKÁ ČASŤ:

8229 Q 06 hra na gitare - špecializácia elektrická gitara

 • jedna prednesová skladba na hru brnkátkom (voľný výber podľa zamerania uchádzača - rock, pop blues, funk, jazz)
 • Blues v ľubovoľnej tónine (forma, rytmus, akordy, improvizácia v pentatonike)
 • jedna etuda na klasickú gitaru

8229 Q 06 hra na kontrabase - špecializácia basová gitara

 • Základné stupnice (dur, mol) v rozsahu jednej oktávy
 • Intervaly v rozsahu jednej oktávy
 • Jednoduchý bluesový sprievod v rozsahu 12 taktov
 • Časť prednesovej skladby podľa vlastného výberu (môže byť aj vlastná tvorba)
 • Výstavba jednoduchého groovu bez harmonickej štruktúry
 • jedna etuda na kontrabas

8229 Q 05 hra na saxofóne

 • stupnice: durové a molové do 4 krížikov a 4 b
 • príslušné akordy arpeggio, detache, staccato, legato -rozsah dvoch oktáv, príslušné D7 v dur a mol, príslušné zm7 v molových stupniciach
 • 2 etudy: Domenico Nocentini - 9 melodic studies alebo Carl Baerman - 14 Melodic etudes
 • alt sax prednes: Jerome Naulais - Petite suite Latine
 • tenor sax prednes : Robert John - Brown Tango

8229 Q 05 hra na bicích nástrojoch

Xylofón:

 1. stupnice: 1 durová alebo 1 molová stupnica;
 2. akordy (rozklady);
 3. 1 etuda technického charakteru (Hojný č.3);
 4. 1 prednesová skladba s klavírnym sprievodom alebo bez.

Malý bubon:

 1. rytmické stupnice Tremollo p - mf - f - mf - p;
 2. povinná skladba: J. Tuzar: Etudy pre malý bubon - č.21, alebo výber od č.15 - 25, alebo skladba iného autora podobnej náročnosti;
 3. 1 skladba podľa vlastného výberu - sólo alebo doprovodné rytmy (pop, jazz, latin-amer. a iné) na súpravu bicích nástrojov.

8229 Q 03 hra na klavíri

 • stupnice: durové a molové v oktávach, terciách, decimách, sextách;
 • akordy: veľký rozložený kvintakord, septakord, zmenšený septakord cez 4 oktávy aj v protipohybe;
 • 2 etudy rôzneho technického zamerania zo zbierok v ľubovoľnej kombinácii: J.B. Cramer - H. Bűlow, C. Czerny op. 299 alebo op. 740;
 • 1 dvojhlasnú alebo trojhlasnú invenciu od J.S. Bacha, príp. časť zo suity na podobnej úrovni;
 • 1 časť sonáty alebo sonatíny (rýchla) z obdobia klasicizmu;
 • ľubovoľná skladba z obdobia romantizmu alebo moderny (20., 21. stor.);

8228 Q spev - špecializácia populárny spev

 • 2 slovenské ľudové piesne (pomalá, rýchla) - môžu byť v úprave skladateľa,
 • 2 skladby podľa vlastného výberu - (šansón, balada, muzikál...)

Pozn.: Praktické skúšky je možné vykonať s klavírnym sprievodom, prípadne  s podkladom na CD. Je potrebné si priniesť so sebou notový materiál pripravených piesní. 


Podmienkou účasti na talentových skúškach zo spevu je písomné stanovisko lekára o zdravotnej psychickej a fyzickej spôsobilosti, foniatrické a logopedické vyjadrenie o vhodnosti adepta ku štúdiu spevu (ukončenie mutácie, hlasové, rečové poruchy).