Kritéria pre prijatie na štúdium v odbore

hudobno-dramatické umenie/muzikál

KÓD ODBORU - ZAMERANIE:

8226 Q hudobno-dramatické umenie

           8226 Q 01 hudobno-dramatické umenie - muzikál

TEORETICKÁ ČASŤ:

Súčasťou prijímacej skúšky je aj overenie základných vedomostí z hudobnej teórie, dejín hudby a sluchovej analýzy, ktoré majú doplňujúci charakter:

 • základné rytmické hodnoty, dynamické znamienka, tempové označenia
 • orientácia v najzákladnejších hudobných štýloch (barok, klasicizmus, romantizmus, impresionizmus, 20.storočie)
 • rozlišovacie hudobné schopnosti (počet, výška, dĺžka tónov)
 • rozlišovanie durových a molových akordov
 • rozlišovanie základných rytmických útvarov
 • hudobná pamäť (porovnávanie počutých melodických a rytmických úryvkov)

PRAKTICKÁ ČASŤ:
Pozostáva z herectva, spevu a tanca.

a.) herectvo
 • Prednes povinných textov:
 1. Spoločný texty: Antoine de Saint - Exupéry: Malý princ
 2. Chlapci : Miroslav Válek: Pampulóni
 3. Dievčatá : Miroslav Válek: Ako sa Kubo stratil
 • Prednes poézie alebo prózy podľa vlastného výberu
 • Pripravená vlastná herecko-pohybová etuda, krátka dejová ukážka bez slov z každodenného života s fyzickým konaním pomocou imaginárnych predmetov s rozdielnymi náladami. Ide o autentické konanie človeka v konkrétnej situácii na základe konkrétneho pocitu, kde sa hodnotí schopnosť originálneho nápadu
 • Skúma sa vedomostný rozhľad a kultúrny prehľad základných informácií z oblasti hudobno-dramatického umenia.

b.) spev

 • Zaspievať jednu ľudovú pieseň
 • Zaspievať dve piesne s rôznym charakterom (veselá, smutná, žartovná), z toho je jedna tanečná pieseň s pohybom. Všetky piesne so sprievodom klavíra (priniesť notový materiál)
 • Skúmajú sa hlasové a spevácke predpoklady, hlasový rozsah a rytmické vlohy. Priniesť noty s klavírnym sprievodom

c.) tanec

 • Interpretácia vlastnej choreografickej pohybovej kreácie na hudbu podľa vlastného výberu (CD, MG, korepetítor)
 • Hodnotí sa schopnosť tanečnej akcie, pohybové predpoklady a úspešnosť rozvoja tanečného talentu
 • Tanečné ukážky v ľubovoľnom tanci, krokové variácie v 2/4, 3/4, 4/4 takte

Podmienkou účasti na talentových skúškach je písomné stanovisko lekára o zdravotnej psychickej a fyzickej spôsobilosti, foniatrické a logopedické vyjadrenie o vhodnosti adepta ku štúdiu spevu (ukončenie mutácie, hlasové, rečové poruchy).

Odporúčame skúšku vykonať v cvičebnom úbore, pohodlnej obuvi, s nezakrytými nohami (dievčatám sa odporúča sukňa do kolien) a s vlasmi upravenými do uzla. Uchádzač si môže priniesť aj hudobný nástroj, ak je súčasťou pripravenej ukážky, sprievodu k spevu alebo k hereckej etude.