Kritériá pre prijatie na štúdium v odbore

KÓD ODBORU - ZAMERANIE:

8229 Q 01 hudba - skladba (kompozícia)

8229 Q 02 hudba - dirigovanie

8229 Q 03  hudba - hra na klavíri

8229 Q 04 hudba - hra na organe

8229 Q 05 hudba - hra na zobcovej flaute 

8229 Q 05 hudba - hra na flaute

8229 Q 05 hudba - hra na hoboji

8229 Q 05 hudba - hra na klarinete

8229 Q 05 hudba - hra na fagote

8229 Q 05 hudba - hra na trúbke

8229 Q 05 hudba - hra na lesnom rohu

8229 Q 05 hudba - hra na pozaune


8229 Q 05 hudba - hra na tube

8229 Q 05 hudba - hra na saxofóne

8229 Q 05 hudba - hra na bicích nástrojoch

8229 Q 06 hudba - hra na husliach

8229 Q 06 hudba - hra na viole

8229 Q 06 hudba - hra na violončele

8229 Q 06 hudba - hra na kontrabase

8229 Q 06 hudba - hra na cimbale

8229 Q 06 hudba - hra na gitare

8229 Q 06 hudba - hra na harfe

8229 Q 07 hudba - hra na akordeóne

8229 Q 08 hudba - cirkevná hudba

TEORETICKÁ ČASŤ:

Pozostáva z dvoch častí: prvá časť je test z hudobnej teórie, dejín hudby a druhá časť je zo sluchovej analýzy. Obidva testy sú v písomnej forme.

Hudobná teória a dejiny hudby (rozsah učiva na ZUŠ):

 1. ovládať notopis v husľovom a basovom kľúči-čítanie a zápis nôt v rôznych oktávach
 2. ovládanie durových a molových stupníc, súbežné tóniny, harmonická a melodická mol
 3. základné a odvodené intervaly-tvorba durových, molových kvintakordov a ich obratov, dominantný septakord a obraty
 4. prednesové označenia, tempo, dynamika
 5. orientácia v najzákladnejších hudobných štýloch (barok, klasicizmus, romantizmus, impresionizmus, 20.storočie)
 6. základná znalosť nástrojov orchestra

Sluchová analýza (intonácia a rytmus):

 1. rozlišovacie hudobné schopnosti (rozlišovanie stupníc dur amol, pôvodnej, harmonickej a melodickej, rozlišovanie harmonických intervalov)
 2. rozlišovanie durových a molových akordov
 3. rozlišovanie základných rytmických útvarov
 4. hudobná pamäť (porovnávanie počutých melodických a rytmických úryvkov)
 5. hudobné myslenie (uvádzanie tónov do vzťahov-napr. zistenie, kedy sa vráti niektorý tón, koľkokrát sa vyskytuje najvyšší alebo najnižší tón v melódii a pod.)

PRAKTICKÁ ČASŤ:

8229 Q 01 skladba (kompozícia)

 • predloženie vlastných skladobných pokusov v tonálnej harmónii, približujúcich sa zvukovej podobe hudby 20. storočia.
 • pokus o jednoduchú harmonizáciu ľudovej piesne, alebo improvizácie na jej tému (variačnej či inej) na klavíri.
 • sluchová analýza súzvukov na základe jedného udaného tónu.
 • reprodukcia a zápis rytmických útvarov, kombinujúcich hodnoty po šestnástiny so synkopami a ligatúrami.
 • vyspelosť v hre na klavíri na úrovni absolventa základnej umeleckej školy, skúšobná látka:
 • stupnice: durové a molové v oktávach, terciách, sextách;
 • akordy: veľký rozložený kvintakord, septakord, zmenšený septakord cez 4 oktávy aj v protipohybe;
 • 2 etudy rôzneho technického zamerania zo zbierok v ľubovoľnej kombinácii: J.B. Cramer - H. Bűlow, C. Czerny op. 299 alebo op. 740;
 • 1 dvojhlasnú alebo trojhlasnú invenciu od J.S. Bacha, príp. časť zo suity na podobnej úrovni;
 • 1 časť sonáty alebo sonatíny (rýchla) z obdobia klasicizmu;
 • ľubovoľná skladba z obdobia romantizmu alebo moderny (20., 21. stor.)

8229 Q 02 dirigovanie

 • hra z partitúr: voľný výber pre 1 miešaný zbor, 1 ženský zbor, 1 mužský zbor (trojhlasná faktúra);
 • dirigovanie: povinná skladba E. Suchoň: Aká si mi krásna (miešaný zbor);
 • dobré sluchové, rytmické a pamäťové dispozície (reprodukcia diatonickej melódie sluchová analýza intervalov a trojzvukov, jednotlivo aj v spojoch (zápis rytmického útvaru).
 • pohybové dispozície, základné dobové taktovanie v 2 - 4 dobovom takte, pri súčasnom speve ľudovej piesne. Uchádzač si pripraví 2 ľudové piesne rôzneho charakteru a typu. Schopnosť vyjadriť taktovacím gestom tempo, dynamiku a charakter počúvanej hudby.
 • vyspelosť v hre na klavíri na úrovni dobrého absolventa základnej umeleckej školy, skúšobná látka:
 • stupnice: durové a molové v oktávach, terciách, sextách;
 • akordy: veľký rozložený kvintakord, septakord, zmenšený septakord cez 4 oktávy aj v protipohybe;
 • 2 etudy rôzneho technického zamerania zo zbierok v ľubovoľnej kombinácii: J.B. Cramer - H. Bűlow, C. Czerny op. 299 alebo op. 740;
 • 1 dvojhlasnú alebo trojhlasnú invenciu od J.S. Bacha, príp. časť zo suity na podobnej úrovni;
 • 1 časť sonáty alebo sonatíny (rýchla) z obdobia klasicizmu;
 • ľubovoľná skladba z obdobia romantizmu alebo moderny (20., 21. stor.)

8229 Q 03 hudba - hra na klavíri

 • stupnice: durové a molové v oktávach, terciách, decimách, sextách;
 • akordy: veľký rozložený kvintakord, septakord, zmenšený septakord cez 4 oktávy aj v protipohybe;
 • 1 etuda : J.B. Cramer - H. Bűlow, C. Czerny op. 299 alebo C.Czerny op. 740;
 • 1 dvojhlasnú alebo trojhlasnú invenciu od J.S. Bacha, príp. časť zo suity na podobnej úrovni;
 • 1 časť sonáty alebo sonatíny (rýchla) z obdobia klasicizmu;
 • ľubovoľná skladba z obdobia romantizmu alebo moderny (20., 21. stor.)

8229 Q 04 hudba - hra na organe

Uchádzač vykoná skúšky v takom istom rozsahu ako sú stanovené pri hre na klavíri. Znalosť hry na organe nie je podmienkou a jej preukázanie sa nevyžaduje.

stupnice: durové a molové v oktávach, terciách, sextách;

 • akordy: veľký rozložený kvintakord, septakord, zmenšený septakord cez 4 oktávy aj v protipohybe;
 • 1 etuda : J.B. Cramer - H. Bűlow, C. Czerny op. 299 alebo C.Czerny op. 740;
 • 1 dvojhlasnú alebo trojhlasnú invenciu od J.S. Bacha, príp. časť zo suity na podobnej úrovni;
 • 1 časť sonáty alebo sonatíny (rýchla) z obdobia klasicizmu;
 • ľubovoľná skladba z obdobia romantizmu alebo moderny (20., 21. stor.)

8229 Q 05 hudba - hra na zobcovej flaute

 • 1 durová a molová paralelná stupnica v celom rozsahu nástroja;
 • akordy - kvintakord, dominantný septakord, zmenšený septakord;
 • povinné etudy - Miroslav Pešek: Vybrané etudy III. Zošit, č.1 a č.5;
 • 1 etuda podľa vlastného výberu;
 • 1 prednesová skladba podľa vlastného výberu z obdobia baroka

8229 Q 05 hudba - hra na flaute

 • durové a molové stupnice s príslušnými rozloženými akordami, stupnica C dur v rozsahu troch oktáv
 • 3 etudy s rôznou technickou problematikou z etud W. Poppa op. 413 a Köhlera op. 33, 1.-3.zošit
 • 1 prednesová skladba podľa výberu: G.F. Händel: Sonáty, W.A. Mozart: Andante C dur, G.P. Telemann: Sonáty

8229 Q 05 hudba - hra na hoboji

 • durové a molové stupnice s príslušnými rozloženými akordami po tón d3 do 4 krížikov a 4 bé
 • 3 etudy s rôznou technickou problematikou zo Školy hry na hoboj Hinkeho - posledná etuda a dve podľa výberu
 • 1 prednesová skladba podľa výberu: G.F. Händel: Sonáta c mol, P.I. Čajkovskij: Talianská pieseň /transkripcia/, G.F. Händel: Largo z opery Xerxes /transkripcia/, Hoffmann: 10 prednesových skladieb - výber, C. Donizetti: Sonáta

8229 Q 05 hudba - hra na klarinete

 • stupnice: durové a molové do 4 krížikov a 4 b
 • príslušné akordy arpeggio, detache, staccato, legato -rozsah dvoch oktáv, príslušné D7 v dur a mol, príslušné zm7 v molových stupniciach
 • 2 etudy: povinná - F. Demnitz: č.18, 14, nepovinná č.16 (synkopy) str.42 č.1,2, str.43 č.3,4
 • 1 prednes: Z. Fibich: Selanka, prípadne skladbu na požadovanej úrovni Selanky so sprievodom klavíra

8229 Q 05 hudba - hra na fagote

 • durové a molové stupnice s príslušnými rozloženými akordami do 4 krížikov a 4 bé
 • 3 etudy s rôznou technickou problematikou podľa výberu z týchto škôl: J. Weissenborn: Škola hry na fagote 1. - 10. kapitola alebo etudy a školy K. Pivoňku, R. Dziegielewski, Komorowski a pod
 • 1 prednesová skladba podľa výberu na úrovni prednesu z L. Mildeho: č.1-3

8229 Q 05 hudba - hra na trúbke

 • durové a molové stupnice s príslušnými rozloženými akordami do 4 krížikov a 4 bé.
 • 3 etudy podľa výberu z Praktickej školy hry na trúbke od J. Kolářa: II. zošit č.: 133, 136, 140, 152, 161.
 • prednes - J. Haydn: Koncert pre trúbku, II. časť

8229 Q 05 hudba - hra na lesnom rohu

 • durové stupnice a príslušné rozložené akordy do 4 krížikov a 4 bé
 • 3 etudy s rôznou technickou problematikou podľa výberu zo školy hry na lesnom rohu E. Wipporicha, II. diel, č. 45 - 48
 • 1 prednesová skladba podľa výberu: A. Glazunov: Snenie, F. Skroup: Koncert B dur, C. Saint - Saëns: Romanca

8229 Q 05 hudba - hra na pozaune

 • stupnice durové a molové a príslušné rozložené akordy do 4 krížikov a 4 bé
 • 2 etudy s rôznou technickou problematikou podľa výberu - M. Hejda: Prípravná škola hry na pozaune, Malé etudy č.10., J. Ušák: Škola hry na pozaune, I. diel č. 88
 • 1 cvičenie s legátovou problematikou podľa vlastného výberu
 • 1 prednesová skladba na úrovni etud

8229 Q 05 hudba - hra na tube

 • durové stupnice s príslušnými rozloženými akordami do 4 krížikov a 4 bé
 • 2 etudy podľa voľného výberu uchádzača (V. Hoza)
 • 1 prednesová skladba menšieho rozsahu, alebo prednesová etuda podľa ľubovoľného výberu

8229 Q 05 hudba - hra na saxofóne

 • stupnice:durové a molové do 4 krížikov a 4 b s príslušnými rozloženými akordami
 • 2 etudy rôzneho charakteru
 • 1 prednesová skladba alebo časť cyklickej skladby


8229 Q 05 hudba - hra na bicích nástrojoch

Xylofón:

 • stupnice: 1 durová alebo 1 molová stupnica;
 • akordy (rozklady);
 • 1 etuda technického charakteru(Hojný č.3);
 • 1 prednesová skladba s klavírnym sprievodom alebo bez.

Malý bubon:

 • rytmické stupnice: Tremollo p -mf-f -mf -p;
 • povinná skladba: J. Tuzar: Etudy pre malý bubon -č.21, alebo výber od č.15 -25, alebo skladba iného autora podobnej náročnosti;
 • 1 skladba podľa vlastného výberu-sólo alebo doprovodné rytmy (pop, jazz, latin-amer. ainé) na súpravu bicích nástrojov.

8229 Q 06 hudba - hra na husliach

 • stupnice - 2 durové a 2 molové stupnice v rozsahu troch oktáv, legato, staccato, spiccato, dvojhmatové stupnice v terciách, sextách, oktávach v ľubovoľnom spôsobe
 • akordy - rozložené (O. Ševčík: op.1/III. č.7)
 • 2 etudy rôznej technickej problematiky: (F. Mazas: Melodické etudy op. 36,č.25 I. zoš., R. Kreutzer: 42 etud, J. Dont: 24 etud op. 37
 • prvá časť ľubovoľného koncertu (napr.: A. Vivaldi: Koncert a mol, G.B. Viotti: Koncert G dur č.23, L. Jansa: Koncert D dur, S. Mach: Koncert h mol, G.B. Accolay: Koncert a mol a pod.)

8229 Q 06 hudba - hra na viole

Uchádzač môže hrať program prijímacej skúšky na husliach v takom rozsahu ako sú dané pre husle.

 • stupnice - 2 durové a 2 molové stupnice v rozsahu troch oktáv začínajúca na strune C
 • 2 etudy rôznej technickej problematiky: K.Moravec: Etudy, I. zoš., F.Mazas: Melodické etudy op. 36,č.25 I. zoš., J. Dont: Etudy op. 37 alebo op. 38, R.Kreutzer: 42 etud,
 • prvá časť ľubovoľného koncertu alebo sonáty (napr.: G.F.Telemann: Koncert G dur, A. Vivaldi: výber z koncertov, J.A.Benda: Koncert F dur, B.Marcello: Sonáta e mol, J.V.Kaliwoda: 6 nocturn a pod.).


8229 Q 06 hudba - hra na violončele

 • stupnice: 2 durové a 2 molové stupnice a rozložené akordy v rozsahu dvoch oktáv
 • 2 etudy rôznej technickej problematiky: F. Dotzauer: 113 etud, I.zoš., S.Lee: 40 ľahkých etud op. 70, K. P. Sádlo - Škola etud
 • prvá časť ľubovoľného koncertu, sonáty alebo inej prednesovej skladby.

8229 Q 06 hudba - hra na kontrabase

 • ovládanie základných polôh (minimálne do druhej polohy)
 • stupnice: 1 ľubovoľná durová alebo molová stupnica a rozložené akordy v rozsahu dvoch oktáv
 • 2 etudy rôznej technickej problematiky (Montag, Hertl, Gadzinski)
 • 1 ľubovoľná prednesová skladba

8229 Q 06 hudba - hra na cimbale

 • stupnice - 1 durová a 1 molová stupnica v celom rozsahu, rozložené akordy
 • 2 etudy rôznej technickej problematiky (pôvodné alebo v transkripcii: Géza - Etudy pre cimbal, V. Brada - Etudy, F.Repa: Etudy)
 • povinná skladba: J.S.Bach: Prelúdium C dur z Temperovaného klavíra I.zv.
 • 1 ľubovoľný prednes

8229 Q 06 hudba - hra na gitare

 • stupnice - jednohlasné stupnice durové a molové podľa vlastného výberu
 • 1 etuda
 • 2 prednesové skladby z rôznych štýlových období

8229 Q 06 hudba - hra na harfe

Predpokladá sa, že uchádzač o štúdium absolvoval niektorú zo základných škôl pre harfu (Trneček, Mčedělov, Edrelli, Zaber, Soner, Renié)

 • stupnice: durové stupnice v rozsahu minimálne troch oktáv
 • akordy: trojzvuky vo všetkých obmenách
 • 2 etudy s rôznou technickou problematikou (Trneček, Nadermann, Schoeker)
 • 2 skladby menšieho rozsahu podľa voľného výberu na úrovni etud (Drobné skladbičky klasikov, B. Dobrodinský: Malá suita a pod.)

8229 Q 07 hudba - hra na akordeóne

 • stupnice: 1 durová a 1 molová stupnica rovným pohybom a protipohybom v rozsahu dvoch oktáv
 • akordy: trojzvuky, štvorzvuky, dominantný a zmenšený septakord, malé a veľké rozložené akordy v rozsahu dvoch oktáv
 • 1 etuda od C.Czernyho op. 299, C.Czernyho op.849 alebo I.Havlíček: 30 prednesových etud, J.Hurt: Capriccia)
 • 1 polyfónna skladba (J.S.Bacha: Malých prelúdia a fughetty, II. zošit alebo z Dvojhlasné invencie)
 • 1 prednesová skladba podľa vlastného výberu

8229 Q 08 cirkevná hudba

 • hra z partitúr: voľný výber pre 1 miešaný zbor, 1 ženský zbor, 1 mužský zbor (trojhlasná faktúra);
 • dirigovanie: povinná skladba E. Suchoň: Aká si mi krásna (miešaný zbor);
 • dobré sluchové, rytmické a pamäťové dispozície (reprodukcia diatonickej melódie sluchová analýza intervalov a trojzvukov, jednotlivo aj v spojoch (zápis rytmického útvaru).
 • pohybové dispozície, základné dobové taktovanie v 2 - 4 dobovom takte, pri súčasnom speve ľudovej piesne. Uchádzač si pripraví 2 ľudové piesne rôzneho charakteru a typu. Schopnosť vyjadriť taktovacím gestom tempo, dynamiku a charakter počúvanej hudby.
 • vyspelosť v hre na klavíri na úrovni absolventa základnej umeleckej školy, skúšobná látka:
 • stupnice: durové a molové v oktávach, terciách, decimách, sextách;
 • akordy: veľký rozložený kvintakord, septakord, zmenšený septakord cez 4 oktávy aj v protipohybe;
 • 1 etuda: J.B. Cramer - H. Bűlow, C. Czerny op. 299 alebo C. Czerny op. 740;
 • 1 dvojhlasnú alebo trojhlasnú invenciu od J.S. Bacha, príp. časť zo suity na podobnej úrovni;
 • 1 časť sonáty alebo sonatíny (rýchla) z obdobia klasicizmu;
 • ľubovoľná skladba z obdobia romantizmu alebo moderny (20., 21. stor.).