Sláčikové oddelenie

Mgr. art. Igor Orgován

vedúci sláčikového oddelenia

hlavný odbor štúdia hra na husliach, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra notového zápisu bez prípravy, komorná hra, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, rozbor umeleckých diel hlavného odboru štúdia, interpretačný seminár, hra v súbore, umelecká prax interná a verejná

Mgr. art. Ján Komišák

hlavný odbor štúdia hra na husliach, pedagogika hlavného odboru štúdia, metodika hlavného odboru štúdia, didaktika hlavného odboru štúdia, fyziológia a hygiena hracieho aparátu, pedagogický seminár hlavného odboru štúdia

Mgr. art. Jozef Bikar

hlavný odbor štúdia hra na husliach, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra notového zápisu bez prípravy, komorná hra

Branislav Valanský, DiS. art.

hlavný odbor štúdia hra na kontrabas,  pedagogika hlavného odboru štúdia,  hra notového zápisu bez prípravy,  fyziológia a hygiena hracieho aparátu, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, rozbor umeleckých diel hlavného odboru štúdia

Mgr. Peter Uher, DiS. art.

hlavný odbor štúdia hra na gitare,  pedagogika hlavného odboru štúdia,  hra notového zápisu bez prípravy,  informatika v umení, hra na gitare, umelecká prax interná a verejná

Mgr. art. Tomáš Vaško

hlavný odbor štúdia hra na gitare, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra notového zápisu bez prípravy, fyziológia a hygiena hracieho aparátu, metodika hlavného odboru štúdia, didaktika hlavného odboru štúdia, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, rozbor umeleckých diel hlavného odboru štúdia, interpretačný seminár