uk-Otvorenie školského roka 2022/2023

04.10.2022

Vážení rodičia, milí žiaci,

Nezadržateľne sa blíži začiatok školského roka 2022/2023.

Máme pre Vás niekoľko organizačných informácií:

  • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA

Slávnostné otvorenie nového školského roka bude prebiehať 

dňa 5. septembra 2022 o 9.00 hod. v budove školy na chodbe na poschodí.

 Čas príchodu žiakov bol stanovený na 8.45 hod. Predpokladaný čas ukončenia je približne o 10.00 hod.. Žiaci potom odchádzajú domov.

  • PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI

Zákonný zástupca (alebo plnoletý žiak) predkladá pri nástupe žiaka do školy Písomné

vyhlásenie o bezpríznakovosti. Prostredníctvom Edupage (sekcia Žiadosti / Vyhlásenia) ho

elektronicky zašle triednemu učiteľovi svojho dieťaťa do 02. 09. 2022 (ak sa v priebehu 03. -

04. 09. 2022 akútne zmení zdravotný stav dieťaťa, oznámte, prosíme, túto informáciu

triednemu učiteľovi prostredníctvom správy na Edupage).

V prípade, že z akýchkoľvek príčin nie je možné zaslať toto vyhlásenie elektronicky,

prikladáme ho ako dokument (Príloha č. 2), ktorý je potrebné vytlačiť, vyplniť, priniesť v deň

nástupu do školy a pri vchode odovzdať triednemu učiteľovi.

V prípade, že zákonný zástupca/plnoletý žiak nepredloží "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti", dieťa/žiak sa považuje za príznakového a je potrebné, aby kontaktovali

všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ich bude ďalej usmerňovať.

  • PODMIENKY VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY

Škola je povinná zverejniť oznam o podmienkach vstupu do budovy školy (uvádzame

ho v Prílohe č. 1).

Ďakujeme vopred za pochopenie a tešíme sa na stretnutie s Vami!

vedenie SKDK